Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów, reprezentowana przez Dyrektora – mgr Danutę Kawa, siedziba: Budzów 225, 34-211 Budzów tel. 33 874 01 35.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Karolina Anna Zaręba, iodbioak@interia.eu.

Dane osobowe są przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów i udzielonych zgód.

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Klienci Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów  mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych lub zawarcia umowy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.