Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

O bibliotece

Dzieje Biblioteki Publicznej w Budzowie będącej obecnie Filią Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów  z siedzibą w Palczy  sięgają roku 1951.

Na mocy Uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej z dnia 1 września 1951 roku została utworzona Gromadzka  Biblioteka Publiczna w Budzowie. Pierwsze dokumenty dotyczące Biblioteki pochodzą z 1954 roku. W sierpniu 1956 roku został zatwierdzony statut tejże Biblioteki . W Statucie zostały określone cele i zadania, organy nadzorcze, organizacja, księgozbiór i zasady udostępniania, funkcje kierownika, finanse i majątek  biblioteki. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawowało Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Zwierzchni nadzór miało Ministerstwo Kultury i Sztuki poprzez Centralny Zarząd Bibliotek. Nadzór merytoryczny sprawowała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Suchej Beskidzkiej. Do użytku czytelników przeznaczony był własny księgozbiór  a także wypożyczany z Biblioteki Powiatowej. Gromadzka biblioteka zobowiązana była do organizowania punktów bibliotecznych na terenie wsi wchodzących w skład gromady. Takie punkty  na terenie Gminy Budzów działały. W późniejszym czasie we wszystkich miejscowościach należących do Gminy Budzów utworzono filie biblioteczne. W roku 1983 wraz ze zmianami administracyjnymi w kraju, uległy także zmianie  podstawy organizacyjne sieci bibliotecznej. Na podstawie ustawy z lipca 1983 roku  o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego Gminna Rada Narodowa w Budzowie, w kwietniu 1985 roku zatwierdziła nowy Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Budzowie. Bibliotece nadano wtedy pieczęć urzędową – okrągłą, zawierająca pośrodku wizerunek orła, w otoku napis zawierający nazwę biblioteki. Bezpośredni nadzór sprawował Naczelnik  Gminy Budzów. Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki pełniła Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bielsku Białej. GBP weszła w skład Gminnego Ośrodka Kultury z zachowaniem nazwy i autonomii określonej w przepisach szczegółowych. Taki stan trwał do roku 1991. W kwietniu 1991 roku Rada Gminy w Budzowie zatwierdziła nowy Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Budzowie. Zgodnie z zapisem statutowym GBP stała się jednostką organizacyjną kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Bezpośredni nadzór nad biblioteką przejął Wójt Gminy Budzów. Od roku 2001, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Budzowie z dnia 18 grudnia 2000 roku siedzibę Gminnej Biblioteki przeniesiono do Palczy.

Lokalizacja biblioteki.

         W 1951 roku Gromadzka Rada Narodowa w Budzowie mieściła się w wynajmowanym budynku, należącym do rodziny Zielińskich. Tam na powierzchni 20m2 rozmieszczono księgozbiór biblioteki. Po opuszczeniu budynku przez GRN, w niedługim czasie biblioteka została także przeniesiona. Tym razem do prywatnego domu rodziny Adamków na rolę – osiedle Madziarówka. Po pewnym czasie dla biblioteki, przygotowano pomieszczenia w budynku leśniczówki (w sąsiedztwie kościoła i szkoły).Kolejna przeprowadzka miała miejsce w latach 70-tych, do budynku tzw. Agronomówki, gdzie obecnie  mieści się Przedszkole Samorządowe. W 1982 roku zakupiono budynek prywatny i adaptowano na potrzeby biblioteki. Służył bibliotece do roku 1997, wymagał jednak kapitalnego remontu stąd decyzja o przeniesieniu biblioteki do budynku opuszczonego przez Szkołę Podstawową, która przeniosła się do nowo wybudowanego budynku obok. Po dwóch latach Szkoła Podstawowa nr 1 wróciła jednak do starego budynku, gdyż w związku z reformą oświaty nowy budynek oddano na potrzeby powstającego gimnazjum. Szkoła podstawowa, mimo iż stała się sześcioklasową, była ciasna i miejsca dla biblioteki publicznej w niej zabrakło. Znalazło się natomiast miejsce w budynku gimnazjum, w pomieszczeniach niskiego parteru. Do tej pory Biblioteka Publiczna w Budzowie działa wspólnie z Biblioteka Gimnazjalną w trzech pomieszczenia na powierzchni 112 m2. Była już przenoszona siedmiokrotnie, miała warunki gorsze lub lepsze, ale zawsze znajdowało się  dla niej miejsce w centrum Budzowa.

Zbiory

         Pierwsze sprawozdanie z działalności Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Budzowie sporządzone zostało w 1955 roku. Jak wynika z zawartych w nim danych, na zbiory biblioteki składały się tylko książki w języku polskim. Dopiero w latach osiemdziesiątych do księgozbioru włączane były książki w innych językach, głównie słowniki. Informacje o czasopismach pojawiają się w dokumentacji bibliotecznej dopiero w 1973 roku. Wielkość i strukturę księgozbioru Biblioteki Publicznej w Budzowie w latach 1955- 2015 przedstawia poniższa tabela:

Rok Ogółem Literatura

dla dzieci

Literatura

dla dorosłych

Książki

z innych działów

    1955      3 473            –          –         –
    1965      3 900            900         2 236          764
    1970      5 758         1 276         3 150       1 332
    1975      6 195         1 281         3 127       1 787
    1980      7 999         1 460         3 851       2 688
    1985    10 505         1 756         4 717       4 032
    1990    11 254         1 891         5 282       4 081
    1995    12 742         2 320         6 112       4 310
    2000    13 353         2 586         6245       4 522
    2005    14 693         3 011         6577       5 105
    2010    16 753         3 802         7 129       5 822
    2015    19 010         5 015         7 995       6 000

         Z powyższych danych wynika, że księgozbiór  Biblioteki Publicznej w Budzowie wzrósł w stosunku do 1955 roku ponad pięciokrotnie. Wobec tego wzrostu, istotną informację stanowi liczba  wycofanych w tym okresie książek, które uległy zniszczeniu poprzez tzw. zaczytanie lub utratę ważności. Zatem zbiory biblioteki nie rosną bez ograniczeń i nie ma obawy, że staną się z czasem bezużyteczne. Łączna liczba zarejestrowanych w ciągu 60 lat ubytków wynosi  6 740 . Do 1957 roku ilość woluminów przypadająca na jednego mieszkańca wynosiła 0,6 książki. Obecnie biblioteka  liczy 21 593 woluminów oraz 32 zbiory specjalne (stan na 31.12.2019 r.).  Biblioteka oferuje czytelnikom  każdego roku kilkanaście tytułów czasopism bieżących.

Warsztat informacyjny

Funkcja informacyjna Biblioteki Publicznej w Budzowie polegająca głównie na udostępnianiu materiałów bibliotecznych ulegała zmianie na przestrzeni lat. Informacja o miejscowych zbiorach i ich treści oraz o piśmiennictwie w ogólności, przekazywana była już przy pierwszym kontakcie z użytkownikiem, jeśli takiej informacji potrzebował. Później informację tę wzbogaciły powstałe katalogi kartkowe – alfabetyczny i przedmiotowy, coraz bogatszy księgozbiór podręczny, kartoteki zagadnieniowe i zestawienia bibliograficzne. Obecnie wszystkie bieżące nabytki, a także dawniejsze, wprowadzane są do katalogu komputerowego Sowa.

 Biblioteka prowadziła w przeszłości i nadal prowadzi prezentację nowości wydawniczych, obchodzenie rocznic urodzin i śmierci twórców literatury oraz zasłużonych ludzi, poprzez organizowanie różnego rodzaju wystawek, gazetek,  konkursów i spotkań. Co roku w maju i we wrześniu odwiedzają grupowo bibliotekę, dzieci przedszkolne i ze szkół podstawowych w celu zapoznania się z pracą biblioteki lub zwiedzenia wystawy.  Czytelnikom niepełnosprawnym książki dostarczane są do domu przez bibliotekarza.