Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

O nas

 

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy  Budzów z siedzibą w Palczy  działa jako Samorządowa Instytucja Kultury od 2001 roku.  Pełni funkcję wielofunkcyjnego centrum kultury. Jest instytucją kultury realizującą zadania na rzecz społeczności lokalnej w dziedzinie wychowania, edukacji oświaty kulturalnej,  upowszechniającą  i kultywującą dziedzictwo kulturowe gminy i regionu, zajmującą się promowaniem gminy, organizowaniem imprez kulturalnych i rozrywkowych oraz stwarzającą warunki dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego  oraz rozwoju  i upowszechniania czytelnictwa.

BiOAK prowadzi gospodarkę  finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.  Podstawą  gospodarki finansowej Biblioteki  i Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora.  BiOAK otrzymuje dotacje z budżetu Gminy. Wysokość dotacji określa uchwała budżetowa Rady Gminy. Ponadto może być finansowany z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i innych źródeł.

Na czele Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury stoi dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem  Biblioteki i Ośrodka  w zakresie określonymi przepisami prawa sprawuje Wójt Gminy Budzów.

Szczegółową organizację wewnętrzną Instytucji Kultury oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadawany przez jego dyrektora.

W Bibliotece i Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej (bibliotekarze), administracyjnej (księgowa) oraz obsługi (palacze co, sprzątaczka).  Ponadto zatrudnieni są specjaliści z następujących dziedzin: instruktorzy gry na instrumentach regionalnych (Warsztaty Muzyczne), choreograf oraz instruktor tańca i śpiewu (Warsztaty Taneczne), plastyk (Warsztaty Plastyczne), dyrygenci (Orkiestry Dęte). W skład organizacyjny BiOAK wchodzi również sześć  Kół Gospodyń Wiejskich, Zespół Regionalny „Budzowskie Kliszczaki”  i trzy Kluby  4 H – Budzów, Bieńkówka i Jachówka.

Biblioteki:

Biblioteka jest główną Gminną Biblioteką Publiczną Gminy Budzów i razem  z Bibliotekami Publicznymi  zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców gminy. Służy rozwijaniu  i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemy informacyjne na terenie gminy. Bogaty i ciekawy księgozbiór, różnorodne czasopisma, dokumenty elektroniczne, imprezy czytelnicze, to oferta skierowana do czytelnika gminy.

W ramy organizacyjne Biblioteki wchodzi Gminna Biblioteka  w Palczy i pięć Filii Bibliotecznych – w Baczynie,   Bieńkówce, Budzowie, Jachówce i  Zachełmnej:

  1. Gminna Biblioteka w Palczy oraz Biblioteki w Baczynie i Zachełmnej mieszczą się w Szkołach Podstawowych  i pełnią jednocześnie funkcję bibliotek szkolnych
    2.Biblioteka Publiczna w Budzowie znajduje się w Gimnazjum i funkcjonuje wspólnie z Biblioteką Gimnazjalną
    3. Biblioteka Publiczna w Bieńkówce działa w Domu Wiejskim
    4. Biblioteka w Jachówce mieści się w Remizie Strażackiej.

Przy wszystkich bibliotekach działają kąciki czytelnicze i sale komputerowe ze stałym dostępem  do Internetu. Przy bibliotekach w Palczy, Jachówce i Bieńkówce działają świetlice.

Przy bibliotekach w Budzowie, Bieńkówce i  w Jachówce działają młodzieżowe i dziecięce Kluby 4 H.

Zakupów zbiorów bibliotecznych dokonuje się  w księgarniach, hurtowniach  książkowych, bezpośrednio w wydawnictwach oraz za pośrednictwem Internetu.

Na 31 grudzień 2015 roku  stan ilościowy księgozbioru w  wynosi:  76 252 książek, 55  broszur, 267  zbiorów specjalnych.

Biblioteki prenumerują również czasopisma dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Średnio na rok ok. 25 tytułów.

W czytelniach bibliotek dostępne są również komputery ze stałym dostępem do Internetu dla mieszkańców gminy. Łącznie udostępnione są  33 komputery.  Biblioteki prowadzą również promocję książki, bibliotek, czytelnictwa oraz działalność informacyjną. W ramach promocji organizują  konkursy czytelnicze, literackie  i plastyczne,  quizy, imprezy i spotkania czytelnicze, literackie, okolicznościowe i inne, lekcje biblioteczne, wystawy, jak również turnieje, festiwale i inne.

Ponadto w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie   w okresie ferii zimowych  wszystkie Biblioteki Publiczne Gminy Budzów prowadzą zajęcia świetlicowe.

Ośrodek Kultury:

Ośrodek Kultury spełnia     wszystkie funkcje przypisane działalności kulturalno-oświatowej. Obok funkcji kreacyjnej, upowszechnieniowej, aktywizującej, wychowawczej, edukacji kulturalnej czy integracyjnej pełnił funkcje pomocy   i współpracy dla ruchu społeczno-kulturalnego całego środowiska, w którym rozwija swoją działalność. Ośrodek podtrzymuje  i kultywuje tradycje kultury gminy i regionu, uczestniczy w realizacji wychowania regionalnego rozumianego przede wszystkim jako pogłębienie wiedzy młodego pokolenia  o swoim regionie oraz jako tworzenie warunków do czynnego udziału ludzi  w procesie ochrony   i rozwoju kultury ludowej gminy i regionu.  Przez swoją działalność Ośrodek przygotowuje do odbioru  i tworzenia wartości kulturalnych, kształtuje wzory aktywnego uczestnictwa w kulturze, stwarza warunki do podejmowania działalności związanej z rozwojem twórczości artystycznej i sztuki ludowej oraz merytorycznego i finansowego nadzoru i opieki nad amatorskim ruchem artystycznym.

Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów uczestniczy w realizacji  Gminnego Kalendarza Imprez Kulturalnych zaplanowanego  na dany rok kalendarzowy organizując gminne i powiatowe imprezy kulturalne oraz uczestniczą w ważnych wydarzeniach gminnych  i powiatowych.

Ponadto prowadzi warsztaty muzyczne, taneczne i plastyczne. Prowadzi Zespół Regionalny „Budzowskie Kliszczaki”, Młodzieżowe Kluby 4-H. Sprawuje opiekę merytoryczną i finansową nad Kołami Gospodyń Wiejskich i Orkiestrami Dętymi.