Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

ORKIESTRY DĘTE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-04-28
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-23

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa  posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia

 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Danuta Kawa.
 • E-mail: bibpalcza@interia.pl
 • Telefon: 338740135

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów

Adres: Budzów 225, 34-211 Budzów

E-mail: bibpalcza@interia.pl

Telefon: 338740135

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BUDZOWIE: 

Pomieszczenia biblioteki znajduje się w budynku Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów.  Wejście do biblioteki znajduje się po prawej stronie fasady głównej budynku i jest oznakowane.  Prowadzi do niego 3 schodów.  Obok znajduje się również podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi są przeszklone, nie są automatycznie rozsuwane. Po wejściu do budynku kierujemy się  schodami prowadzącymi na pierwsze piętro. Klatka schodowa jest szeroka, a schody oklejone są samoprzylepną  taśmą ostrzegawczą. W korytarzu na pierwszym piętrze po prawnej i lewej stronie znajdują się oznakowane pomieszczenia biblioteczne. Pomieszczenia we wnętrzu budynku nie posiadają progów. W korytarzu znajdują się również oznakowane toalety.  Stanowisko wypożyczającego usytuowane jest po prawej stronie pomieszczenia. Budynek jest wyposażony w czytelną informację wizualną o drogach ewakuacyjnych.

Budynek Filii w Baczynie

Pomieszczenia biblioteki znajduje się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baczynie na parterze. Do budynku prowadzą  dwa wejścia. Drzwi są częściowo przeszklone, nie są automatycznie rozsuwane. Po przekroczeniu wejścia wchodzi się do obszernego holu (korytarza). Do pomieszczeń biblioteki można dostać się bez pokonywania stopni. Stanowisko wypożyczającego usytuowane jest  naprzeciwko drzwi. Budynek jest wyposażony w czytelną informację wizualną o drogach ewakuacyjnych.

Budynek Filii w Bieńkówce

Pomieszczenia biblioteki w Bieńkówce  znajduje się w budynku Domu Wiejskiego.  Wejście główne  do budynku umiejscowione jest w północnej  ścianie budynku i jest oznakowane. Do budynku prowadzą częściowo przeszklone drzwi, które nie są automatycznie rozsuwane.  Aby dostać się do Wypożyczalni  należy pokonać klatkę schodową prowadzącą na pierwsze piętro.  Schody oklejone są samoprzylepną  taśmą ostrzegawczą. Biblioteka jest dobrze oznakowana. Stanowisko wypożyczającego usytuowane jest po lewej stronie od drzwi. Budynek jest wyposażony w czytelną informację wizualną o drogach ewakuacyjnych. W korytarzu znajduje się oznakowana toaleta.

 Budynek Filii w Jachówce
Pomieszczenia biblioteki w Jachówce  znajduje się w budynku GOK-u.  Wejście do budynku znajduje się przy ulicy, jednak aby dostać się do Wypożyczalni należy pokonać klatkę schodową prowadzącą na drugie piętro.  Schody oklejone są samoprzylepną  taśmą ostrzegawczą. W korytarzu znajduje się oznakowana toaleta. Biblioteka jest dobrze oznakowana. Stanowisko wypożyczającego usytuowane jest  naprzeciwko drzwi. Budynek jest wyposażony w czytelną informację wizualną o drogach ewakuacyjnych.

Budynek Filii w Palczy

Pomieszczenie biblioteki znajduje się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Palczy na dolnym parterze. Wejście główne do budynku usytuowane jest przy głównej ulicy, które należy pokonać za pomocą schodów.  Do budynku prowadzą częściowo przeszklone drzwi, które nie są automatycznie rozsuwane. Po przekroczeniu wejścia wchodzi się do korytarza.  Na korytarzu znajduje się tablica informacyjna prowadząca do biblioteki. Następnie klatką schodową należy skierować się w dół. Schody oklejone są samoprzylepną  taśmą ostrzegawczą. Wypożyczalnia ma kształt prostokąta, po lewej stronie znajduje się stanowisko bibliotekarza. Literatura znajdująca się na półkach jest dobrze oznakowana i podzielona według rodzaju literatury.  Oznaczenia pomieszczeń są wyraziste. Budynek jest wyposażony w czytelną informację wizualną o drogach ewakuacyjnych.

Budynek Filii w Zachełmnej

Pomieszczenie biblioteki znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Zachełmnej. Wejście główne  do budynku umiejscowione jest na ścianie budynku od strony sali gimnastycznej. Drzwi są przeszklone, nie są automatycznie rozsuwane.  Po przekroczeniu wejścia wchodzi się do korytarza, a następnie należy kierować się prosto.  Aby dostać się do biblioteki należy pokonać klatkę schodową prowadzącą piętro niżej. Schody oklejone są samoprzylepną  taśmą ostrzegawczą.  Pomieszczenia biblioteczne znajdują się po lewej stronie. Stanowisko wypożyczającego usytuowane jest po prawej stronie od drzwi. Budynek jest wyposażony w czytelną informację wizualną o drogach ewakuacyjnych