Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

ORKIESTRY DĘTE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

Regulamin Wypożyczalni

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

 

 1. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien;
  a) okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną;
  b) wypełnić kartę zapisu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice  lub  opiekunowie   prawni.   Podstawą   zapisu  jest   dowód  osobisty  jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
 5. Czytelnik   zobowiązany   jest   informować   Bibliotekę   o   zmianie  miejsca  zamieszkania lub szkoły.
 6. Czytelnik przychodzący  do  Wypożyczalni  z  wolnym  dostępem  do  półek zostawia  wierzchnie   okrycie,  torbę  lub  teczkę  w  miejscu wskazanym przez   bibliotekarza.

 

§ 2. WYPOŻYCZANIE

 

 1. Wypożyczyć można   jednorazowo   5   woluminów   na   okres   nie   dłuższy niż   1 miesiąc.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Prolongaty terminu zwrotu wypożyczonych woluminów można dokonać dwukrotnie na okres 2 tygodni, z zastrzeżeniem § 2 pkt 4. Prolongaty można dokonać osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym czytelnik miał obowiązek oddać w Bibliotece wypożyczane pozycje.
 4. Biblioteka może  skrócić  ustalony  w § 2 pkt  1 termin  zwrotu książek, jeżeli  stanowią  one szczególnie poszukiwane pozycje  (np. książki objęte wykazami  lektur).
 5. Na prośbę    czytelnika    Biblioteka    może   rezerwować  książki   aktualnie  wypożyczone przez innych czytelników.

 

§ 3. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

 

 1. Czytelnik  jest  obowiązany  do  poszanowania  książek  będących   własnością społeczną  i  dobrem  kultury  narodowej,  powinien  też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za  szkody  wynikłe  z  niezwrócenia,   uszkodzenia   lub   zniszczenia   książki odpowiada czytelnik.
 3. W   przypadku  niezwrócenia,  zniszczenia  lub  uszkodzenia  książki  czytelnik   zobowiązany jest:
  a) zwrócić  ten  sam  tytuł  książki  lub  za  zgodą  Dyrektora Biblioteki  dostarczyć  zamiast  niezwróconej, zniszczonej, uszkodzonej  inną  książkę  nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
  b)  uiścić   opłatę,  której  wysokość  ustalana  jest   na  podstawie  dwukrotnej średniej ceny książki z roku poprzedniego.  W przypadku gdy cena książki  niezwróconej, zniszczonej lub uszkodzonej   przekracza tę wysokość, pobiera się jej wartość inwentarzową. Za  niezwrócenie  lub  zniszczenie  książki  szczególnie cennej  lub trudnej do nabycia  wysokość odszkodowania ustala Dyrektor BiOAK. Stopień   zużycia  książki  nie  ma  wpływu   na   zmniejszenie   wysokości odszkodowania. Jeżeli  niezwrócona   lub   zniszczona   przez  czytelnika   książka   posiada  oprawę introligatorską, do kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszt oprawy wg aktualnego cennika introligatorskiego. Na   sumy    wpłacone    tytułem    odszkodowania    Biblioteka   wydaje czytelnikowi  pokwitowanie.
 4. Przy   wypożyczaniu    dzieł    rzadkich,   kosztownych    lub   trudnych do nabycia czytelnik obowiązkowo wypełnia rewers biblioteczny.

 

§ 4. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 

 1. Za    przetrzymywanie    książek   ponad   termin   określony  w  §   2  pkt  1 Biblioteka    pobiera    opłaty    w     kwocie  0,05 zł od woluminu za każdy dzień przetrzymania.
 2. Czytelnik,   do    którego     Biblioteka    wysyła    upomnienia   w    sprawie   zwrotu  książek,   pokrywa     ich    koszty.    Podstawą    ustalenia   terminu   wysłania upomnienia jest data stempla pocztowego.
 3.  Jeżeli czytelnik  zwraca  książkę  natychmiast   po otrzymaniu pierwszego upomnienia,  nie  pobiera  się  od  niego  opłat  za  przetrzymanie  książek.  Czytelnik pokrywa jedynie koszty wysyłki upomnienia.
 4.  Jeżeli    czytelnik    mimo    upomnień     wysyłanych    przez     Bibliotekę   odmawia  zwrotu   lub   uiszczenia  należnych  opłat,   Biblioteka  dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 5. SKARGI I WNIOSKI

 

 1. Skargi  i  wnioski  czytelnicy  mogą  wpisywać  do  książki skarg i wniosków lub zgłaszać  do Dyrektora BiOAK.

 

§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych przy zapisie jest Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy, Palcza 195, 34-211 Budzów.
 2. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie obywatelom korzystania z usług Biblioteki, umożliwienie pobierania przewidzianych Regulaminem opłat za ewentualne zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książki i czytelnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 3. Czytelnikom przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje czytelnikom wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne o odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 4.5.2016).
 4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie  i potwierdzenie własnoręcznym podpisem na Karcie Zapisu jest niezbędne do nabycia prawa do korzystania z usług Wypożyczalni, a w szczególności do wypożyczania materiałów bibliotecznych.
 5. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu, czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w pkt.2.
 6. Czytelnik nie  stosujący  się do przepisów niniejszego Regulaminu  może być czasowo,  a  w  szczególnie  drastycznych  przypadkach na stałe,  pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni.
  Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor BiOAK.
  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  25 maja 2018 roku