Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

ORKIESTRY DĘTE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Regulamin Organizacyjny Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
BIBLIOTEKI I OŚRODKA ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2022 r.
Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Animacji
Kultury Gminy Budzów
z dnia 21 maja  2022 r.

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów, zwany dalej „Biblioteką i Ośrodkiem Animacji Kultury” jest instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Budzów pod nr 1/2022 utworzoną na mocy Uchwały Rady Gminy w Budzowie Nr XXXIII/336/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.  w sprawie wydania aktu
o utworzeniu instytucji kultury.

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz.539 z późn. zm.)
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 4. Statutu Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów nadanego Uchwałą Nr XXXIII/337/2022 Rady Gminy w Budzowie  z dnia 29 kwietnia 2022 r.

§2

 1. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury jest Gminną Samorządową Instytucją Kultury prowadzącą działalność w zakresie obsługi bibliotecznej mieszkańców gminy, rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa, funkcjonowania sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy
  oraz w zakresie działalności kulturalnej, wydawniczej,  upowszechniania wiedzy, nauki i rozwoju kultury.
 2. Podstawowe zadania Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury oraz sposób ich realizacji określa Statut.

§3

Organem założycielskim Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury jest Rada Gminy w Budzowie.

§4

Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury sprawuje Wójt Gminy Budzów.

§5

 1. Biblioteką i Ośrodkiem Animacji Kultury zarządza, reprezentuje na zewnątrz
  i odpowiada za jej całokształt Dyrektor.    

§6

Siedzibą Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury jest Budzów, a terenem działalności Gmina Budzów w powiecie suskim, województwie małopolskim.

§7

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury korzysta z opieki oraz pomocy fachowej, merytorycznej i szkoleniowej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Suchej Beskidzkiej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

 

ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI  BIBLIOTEKI

§ 8

Biblioteka jest główną Gminną Biblioteką Publiczną Gminy Budzów i razem z Filiami Bibliotecznymi zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej
i systemy informacyjne na terenie gminy.

§9

Biblioteka realizuje następujące zadania:

 1. Gromadzi, opracowuje, przechowuje, udostępnia i promuje materiały  biblioteczne służące rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
 2. Selekcjonuje materiały nieaktualne.
 3. Pełni funkcję ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, gromadzi materiały
  informacyjne, zwłaszcza dokumentujące dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.
 4. Udostępnia zbiory na miejscu, wypożycza na zewnątrz, prowadzi obieg wypożyczeń międzybibliotecznych.
 5. Organizuje czytelnictwo i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
 6. Udziela pomocy metodycznej. Prowadzi wymianę doświadczeń bibliotekarskich oraz
  sprawuje nadzór merytoryczny nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez Filie Biblioteczne.
 7. Organizuje różnorodne formy pracy z czytelnikiem służące popularyzowaniu księgozbiorów bibliotecznych, nauki, sztuki oraz upowszechnianiu dorobku kultury gminy i powiatu tj. spotkania autorskie, imprezy czytelnicze, lekcje biblioteczne, konkursy, quizy, wystawy i inne.
 8. Opracowuje i wydaje materiały popularyzujące i promujące Gminę Budzów oraz Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury tj. informatory, foldery, ulotki, afisze, plakaty, wydawnictwa  periodyczne i inne.
 9. Współdziała z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy.
 10. Korzysta z Pomocy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Suchej Beskidzkiej.
 11. Wspiera edukację instytucjonalną i procesy samokształcenia, współpracuje  z instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi z własnej gminy i powiatu.
ROZDZIAŁ III
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI  OŚRODKA ANIMACJI
KULTURY

§ 10

 1. Ośrodek Animacji Kultury prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dziedzictwa kulturowego gminy.
 2. Tworzy program działalności kulturalnej współdziałając ze społecznym ruchem kulturalnym i innymi instytucjami gminy i powiatu.

§11

Ośrodek Animacji Kultury realizuje następujące zadania:

 1. Rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych.
 2. Przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych.
 3. Kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 4. Wspieranie rozwoju i upowszechnianie amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką. Opieka nad twórcami ludowymi.
 5. Tworzenie warunków do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnej poprzez inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze (Zespół Regionalny, Kluby Przyjaciół Biblioteki, Koła Gospodyń Wiejskich, Orkiestry Dęte i inne).
 6. Współdziałanie z instytucjami oświatowymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i innymi w zakresie upowszechniania kultury oraz zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy.
 7. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych oraz kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 8. Organizowanie wystaw, przeglądów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego.
 9. Organizowanie  imprez artystycznych i kulturalnych na rzecz mieszkańców Gminy, ujętych w corocznym planie imprez.
 10. Inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości mieszkańców Gminy
ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI I OŚRODKA
ANIMACJI KULTURY

§12

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

§13

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury jest finansowana z budżetu Gminy, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i innych źródeł.

§14

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury może pobierać opłaty:

 1. Usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne i inne.
 2. Wypożyczenia międzybiblioteczne.
 3. Wypożyczanie materiałów audiowizualnych.
 4. Nie zwrócone w terminie materiały biblioteczne.
 5. Uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych.
 6. W formie kaucji – za wypożyczenie materiałów bibliotecznych.
 7. Wydawnictwa własne.
 8. Opłaty związane z działalnością kulturalną (min. placowe).
 9. Opłaty związane z działalnością wydawniczą.

§15

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Ośrodka Animacji Kultury jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez dyrektora.

ROZDZIAŁ V
STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIBLIOTEKI I OŚRODKA
ANIMACJI KULTURY

§16

 1. Na czele Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje na zewnątrz i jest za nie odpowiedzialny.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Budzów.
 3. Podczas nieobecności Dyrektora (urlop, choroba, inne) jego obowiązki pełni upoważniony przez  Dyrektora  Główny Księgowy Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury.
 4. W razie nieobecności Dyrektora i Głównego Księgowego zastępstwo pełni upoważniony przez Dyrektora pracownik Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury.
 5. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury prowadzi na terenie Gminy  Gminną Bibliotekę Publiczną  oraz
  5 uniwersalnych filii bibliotecznych:
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Budzowie
 • Filia Biblioteczna w Baczynie
 • Filia Biblioteczna w Bieńkówce
 • Filia Biblioteczna w Jachówce
 • Filia Biblioteczna w Palczy
 • Filia Biblioteczna w Zachełmnej
 1. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury prowadzi Zespół Regionalny „Budzowskie Kliszczaki”.
 2. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury prowadzi Warsztaty Plastyczne, Muzyczne, Taneczne i inne w zależności od potrzeb środowiska lokalnego.
 3. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury tworzy warunki do zachowania, kultywowania
  i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnej poprzez inicjowanie, tworzenie warunków i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze tj.
 • Zespołowi Regionalnemu „Budzowskie Kliszczaki”
 • Kołom Gospodyń Wiejskim Gminy Budzów
 • Orkiestrom Dętym Gminy Budzów
 1. Przy Bibliotekach Publicznych w Baczynie, Bieńkówce, Budzowie, Jachówce i Palczy
  działają  Kluby Przyjaciół Biblioteki.
 2. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury może uruchamiać stałe i sezonowe punkty biblioteczne – stanowiące formę udostępniania materiałów bibliotecznych mieszkańcom nie mającym możliwości korzystania z Biblioteki lub jej Filii.
 3. W miarę potrzeb Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury może uruchomić dodatkowe warsztaty biblioteczne/kulturalne/edukacyjne.

§17

W skład Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury wchodzą następujące podstawowe komórki organizacyjne:

 1. Dyrektor
 2. Główna Księgowa
 3. Kasjer
 4. Pracownicy merytoryczni Gminnej Biblioteki Publicznej – Bibliotekarze
 5. Pracownicy merytoryczni Filii Bibliotecznych – Bibliotekarze
 6. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 7. Pracownicy Obsługi:
 • Palacze co
 • Konserwator
 • Sprzątaczki
ROZDZIAŁ VI
FUNKCJONOWANIE AGEND ORGANIZACYJNYCH
BIBLIOTEKI I OŚRODKA ANIMACJI KULTURY

§ 18

DYREKTOR

 Zakres  działania Dyrektora BiOAK:

 1. Na czele Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz, jest za nią odpowiedzialny oraz wykonuje
  uprawnienia pracodawcy dla zatrudnionych w niej pracowników.
 2. Podczas nieobecności Dyrektora (urlop,  zwolnienie lekarskie i inne ) jego obowiązki może pełnić upoważniony przez Dyrektora  Główny Księgowy Biblioteki.
 3. Dyrektor podlega służbowo Wójtowi Gminy Budzów.
 4. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
 • nadzór nad zbiorami i majątkiem Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów.
 • współpraca z władzami samorządowymi oraz z instytucjami kulturalno-oświatowymi na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.
 • kierownictwo w zakresie spraw merytorycznych, organizacyjnych i administracyjnych.
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad: Głównym Księgowym, Kasjerem, Pracownikami merytorycznymi – Bibliotekarzami, Pracownikami Obsługi, Instruktorami Warsztatów Plastycznych, Tanecznych i Muzycznych, Instruktorami Orkiestr Dętych.

§19

Dyrektor ponosi pełni odpowiedzialność za działalność Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury, w szczególności za:

 1. Całość gospodarki finansowej Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury.
 2. Opracowanie i realizację planów działalności podstawowej i finansowej oraz za sprawozdawczość w tym zakresie.
 3. Prawidłową organizację pracy.
 4. Podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych.
 5. Udzielanie urlopów pracownikom w sposób gwarantujący prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury.
 6. Stosowanie zarządzeń, instrukcji, wytycznych i poleceń Organizatora.
 7. Przestrzeganie zasad racjonalnego gospodarowania budżetem Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury.
 8. Przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych.
 9. Zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań pomiędzy poszczególnymi agendami.
 10. Tworzenie, znoszenie i przekształcanie poszczególnych stanowisk pracy. Zatrudnianie,
  awansowanie, wyróżnianie, zwalnianie pracowników lub karanie pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy i Regulaminem Wynagradzania Biblioteki i Ośrodka Animacji
 11. Nadawanie pracownikom zakresu obowiązków oraz wykonywanie wszelkich innych uprawnień i czynności  pracodawcy z zakresu prawa pracy.
 12. Rozpatrywanie skarg i wniosków pracowników.
 13. Realizowanie zadań statutowych i planów działalności Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury.
 14. Opracowywanie i wydawanie aktów prawnych (zarządzeń, instrukcji, regulaminów, planów działalności, poleceń i innych) we wszystkich dziedzinach organizacji pracy, obowiązków pracowników i zasad funkcjonowania Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury.
 15. Przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie prawa pracy, ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu działalności kulturalnej oraz innych
  obowiązujących ustaw i przepisów szczegółowych.
 16. Zatwierdzanie Planu Finansowego i dokonywanie przesunięć środków finansowych przy współpracy z Głównym Księgowym.
 17. Tworzenie, łączenie i likwidowanie komórek organizacyjnych Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury oraz ustalanie ich organizacji wewnętrznej, z zastrzeżeniem  kompetencji władz gminy w tym zakresie.
 18. Imienne upoważnianie wskazanych pracowników do wykonywania określonych zadań.
 19. Powoływanie stałych komisji i ustalanie ich składu osobowego.

§20

GROMADZENIE  ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

Zadania Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w zakresie  gromadzenia zbiorów:

 1. Realizacja całokształtu prac związanych z gromadzeniem zbiorów bibliotecznych.
 2. Planowanie ilościowego i jakościowego zaopatrzenia bibliotek w książki, czasopisma, zbiory specjalne, informacyjne, wydawnictwa fachowe.
 3. Ustalenie kryteriów doboru księgozbioru i zbiorów specjalnych do Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznych zgodnie z potrzebami środowiska czytelniczego.
 4. Realizowanie ustalonego wskaźnika zaopatrzenia bibliotek w nowości wydawnicze.
 5. Przyjmowanie i rozpatrywanie dezyderatów czytelników i bibliotekarzy w sprawie zakupu książek i zbiorów specjalnych.
 6. Analizowanie aktualnych ofert wydawniczych, zarządzeń i zaleceń  dotyczących gromadzenia zbiorów.
 7. Śledzenie prasy fachowej oraz społeczno – kulturowej w zakresie polityki  doboru książek.
 8. Analizowanie zawartości i stopnia wykorzystania zbiorów w Gminnej Bibliotece Publicznej i  Filiach Bibliotecznych.
 9. Czuwanie nad zakupem wydawnictw rozprowadzanych systemem talonów, przedpłat, subskrypcji, kontynuacji, wydawnictw seryjnych.
 10. Nadzór nad uzupełnianiem zbiorów bibliotecznych w księgarniach, hurtowniach, wydawnictwach.
 11. Nadzór nad uzupełnianiem zbiorów bibliotecznych na podstawie ofert antykwarycznych.
 12. Prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków oraz stosownej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 13. Obsługa prenumeraty czasopism poprzez: realizowanie zamówień, prowadzenie bieżącej akcesji czasopism, bieżąca kontrole dostaw, składanie i rozliczanie reklamacji.
 14. Sprawdzanie kompletności dostaw, składaniu i rozliczaniu reklamacji.
 15. Rozliczanie rocznych przybytków i ubytków zbiorów ze wszystkimi Filiami
 16. Współpracowaniu z Działem Księgowości w zakresie rozliczania faktur wpływających z tytułu dokonywania zakupów i prenumeraty czasopism.
 17. Wykonywanie innych czynności organizacyjno-rozliczeniowych, w tym tworzenie
  lub opiniowanie procedur i zasad kontroli stanu zbiorów.
 18. Zaopatrywanie Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznych w niezbędne materiały z zakresu gromadzenia zbiorów bibliotecznych.
 19. Współpraca Biblioteki  Ośrodka Animacji Kultury  z Filiami Bibliotecznymi w zakresie gromadzenia zbiorów bibliotecznych.

§21

OPRACOWYWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

Zadania Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w zakresie opracowywania zbiorów:

 1. Realizacja całokształtu prac związanych z opracowywaniem zbiorów bibliotecznych.
 2. Prowadzenie i nadzór katalogów bibliotecznych oraz ich melioracja.
 3. Opracowywanie formalne i rzeczowe zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami UKD.
 4. Bieżąca konserwacja zbiorów, kwalifikowanie i przekazywanie książek do oprawy
 5. Zaopatrywanie Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznych w niezbędne materiały z zakresu opracowana zbiorów bibliotecznych.
 6. Współpraca Biblioteki  Ośrodka Animacji Kultury  z Filiami Bibliotecznymi w zakresie  opracowywania zbiorów bibliotecznych.

§22

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 

Zadania Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w zakresie  udostępniania zbiorów:

 1. Realizacja całokształtu prac związanych z udostępnianiem zbiorów bibliotecznych.
 2. Zaopatrywanie Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznych w niezbędne materiały z zakresu udostępniania zbiorów bibliotecznych.

Zadania Wypożyczalni w GBP i Filiach Bibliotecznych:

 1. Przyjmowanie czytelników i ich ewidencja (krzyżowy system zapisu).
 2. Prowadzenie kartoteki czytelników i wypożyczonych książek.
 3. Udostępnianie zbiorów oraz dbanie o właściwą obsługę czytelników.
 4. Przestrzeganie regulaminu wypożyczeń.
 5. Prowadzenie alfabetycznego rejestru czytelników i kolejnego spisu czytelników.
 6. Prowadzenie statystyki dziennej czytelników i wypożyczeń, sporządzanie sprawozdań.
 7. Udzielanie porad czytelniczych oraz świadczenie usług informacyjnych.
 8. Przyjmowanie kaucji od czytelników, zgodnie z regulaminem Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury.
 9. Indywidualne formy pracy z czytelnikiem, poradnictwo i przysposobienie czytelnicze – pomoc czytelnikom w doborze książek do nauki, pracy, rozrywki itp.
 10. Pomoc czytelnikom w korzystaniu z katalogów, bibliografii i innych źródeł informacji
  o zbiorach.
 11. Prowadzenie dziennika statystycznego.
 12. Przyjmowanie skarg i wniosków od czytelników, prowadzenie księgi skarg i wniosków.
 13. Popularyzacja książki i czytelnictwa przy pomocy różnych form pracy, organizacja
  wystaw, lekcji bibliotecznych, spotkań, quizów, konkursów, prelekcji, odczytów.
 14. Włączanie się do organizacji i przebiegu gminnych i regionalnych imprez kulturalnych.
 15. Organizacja udostępniania książek ludziom chorym, starym  i niepełnosprawnym.
 16. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kulturalnymi, oświatowymi,
  stowarzyszeniami i zakładami pracy.
 17. Przygotowanie pomieszczeń bibliotecznych na wystawy, imprezy spotkania.
 18. Opieka nad sprzętem bibliotecznym w wypożyczalni.
 19. Opieka nad sprzętem audiowizualnym i zbiorami specjalnymi Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury.
 20. Udział pracowników w szkoleniach, konferencjach, naradach organizowanych przez
  Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną.
 21. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wiedzy ogólnej  przez samokształcenie.
 22. Stosowanie się do przepisów i instytucji związanych z pracą z czytelnikiem
  i udostępnianiem księgozbioru.
 23. Popularyzacja systemu wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzenie dokumentacji wiązane  j z zamawianiem i przyjmowaniem książek z innych bibliotek.
 24. Wysyłanie upomnień do czytelników zalegających ze zwrotem książek, prowadzenie
  postępowania o zwrot książek przetrzymywanych przez czytelników, egzekwowanie kar za przetrzymywanie lub uszkodzenie książek.
 25. Systematyczne zapoznawanie się z nowościami literatury pięknej i popularnonaukowej.
 26. Udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych, prowadzenie rejestru udzielonych informacji.
 27. Prowadzenie planowania, sprawozdawczości, statystyki oraz dokumentacji pracy
  wypożyczeń.
 28. Uzgadnianie wartości i nabytków z księgowością.
 29. Zabezpieczenie mienia, urządzeń, pomieszczeń, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
 30. Utrzymanie porządku, czystości i estetyki lokalu bibliotecznego oraz otoczenia.

Zadania Czytelni w GBP i Filiach Bibliotecznych:

 1. Porządkowanie, układ, kompletowanie, selekcja, oprawa i konserwacja księgozbioru podręcznego.
 2. Udostępnianie prezencyjne księgozbioru podręcznego i czasopism.
 3. Udostępnianie na miejscu z czytelni zbiorów regionalnych, fachowych i specjalnych.
 4. Prowadzenie zeszytu odwiedzin czytelni.
 5. Przestrzeganie regulaminu czytelni.
 6. Udzielanie niezbędnych informacji bibliotecznych i bibliograficznych.
 7. Pomoc czytelnikom w doborze informatorów, słowników, encyklopedii itp.
 8. Podporządkowanie i udostępnianie czasopism na miejscu w czytelni.
 9. Kompletowanie roczników czasopism.
 10. Udostępnianie na miejscu wydawnictw multimedialnych na CD – ROM.
 11. Opieka nad sprzętem komputerowym, znajdującym się w czytelni.

Praca z czytelnikiem w GBP i Filiach Bibliotecznych:

 1. Indywidualne formy pracy z czytelnikiem, poradnictwo i przysposobienie biblioteczne.
 2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez pomoc w doborze książek według
  indywidualnych uzdolnień, zainteresowań i wrażliwości artystycznej.
 3. Planowanie i organizowanie pracy z dziećmi i młodzieżą w sezonie letnim i zimowym.
 4. Organizowanie wystaw książki i prasy, fotogramów, rysunków itp.
 5. Urządzanie imprez czytelniczych; spotkań, prelekcji, pogadanek, quizów, konkursów itp.
 6. Przeprowadzanie lekcji bibliotecznych z dziećmi i młodzieżą.
 7. Przyjmowanie wycieczek dzieci i młodzieży w bibliotece.
 8. Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą: gier i zabaw literackich, gier i zabaw
  sportowych, warsztatów, wieczorów bajek, urządzanie inscenizacji itp.
 9. Organizowanie Spotkań Autorskich.

§23

ZAKRES PRACY  GMINNEJ BILBIOTEKI PUBLICZNEJ
I.  GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BUDZOWIE
 1. W zakresie organizacji i administracji oraz sprawozdawczości:
 • prowadzenie akt spraw w zakresie działania Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii  Bibliotecznych,   a w szczególności planowania,  sprawozdawczości i statystyki
 • utrzymanie porządku w lokalu biblioteki i dbanie o jego estetykę
 • zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń bibliotecznych oraz przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zasad bhp i przepisów p.poż.
 • nadzorowanie spraw związanych z remontami, naprawami i zakupem wyposażenia  placówek bibliotecznych
 • organizacja rocznych akcji sprawozdawczych dla GUS
 • roczne sprawozdania dla władz gminy, powiatu i biblioteki wojewódzkiej
 • udział w inwentaryzacji zbiorów, tj. spisów z natury
 1. W zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów:
 • gromadzenie materiałów bibliotecznych z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, zbiorów obcojęzycznych, regionalnych i zbiorów specjalnych, na podstawie analizy ofert i  dezyderatów  czytelników zgodnie z przyjętym planem finansowym
 • prowadzenie sumarycznej i szczegółowej ewidencji wpływów oraz sumarycznej ubytków (inwentarz, rejestr przybytków, rejestr ubytków, dowody wpływów i ubytków)
 • prowadzenie kart akcesji czasopism
 • przyjmowanie darów według obowiązujących przepisów
 • przyjmowanie książek w zamian za zniszczone i zagubione na podstawie odpowiednich protokołów i prowadzenie tych protokołów
 • przyjmowanie książek z innych rodzajów nabytków
 • dokonywanie selekcji księgozbioru wg aktualnych zaleceń
 • opracowywanie materiałów bibliotecznych zgodnie z normami bibliotecznymi opracowanymi przez Państwową Komisję Normalizacyjna
 • przestrzeganie układu książek na półkach wg obowiązującego schematu
 • prowadzenie katalogów: alfabetycznego i systematycznego oraz innych katalogów i kartotek zgodnie z potrzebami czytelników i zaleceniami władz nadrzędnych
 • prowadzenie melioracji katalogów
 • dokonywanie bieżącej konserwacji (naprawy i oprawy) książek
 • kwalifikowanie książek do oprawy introligatorskiej Gminnej Biblioteki Publicznej i Filii Bibliotecznych
 • prowadzenie nadzoru merytorycznego w zakresie u gromadzenia i opracowywania zbiorów bibliotecznych w Filiach Bibliotecznych
 1. W zakresie udostępniania zbiorów bibliotecznych:
 • przyjęcie i ewidencja (rejestracja) czytelników zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie ewidencji  udostępniania zbiorów bibliotecznych
 • udzielanie pomocy czytelnikom w doborze książek
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z regulaminem – wypożyczanie na
  zewnątrz, prezencyjne i międzybiblioteczne
 • przyjmowanie zwróconych książek
 • informowanie czytelników o możliwości i sposobie korzystania z wypożyczeń
  międzybibliotecznych
 • prace wewnętrzne po zwrocie książek
 • wysyłanie upomnień i prowadzenie postępowania o zwrot książek lub należności
 • udzielanie czytelnikom informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych
 • udostępnianie stanowisk komputerowych przeznaczonych dla użytkowników
  biblioteki
 • prowadzenie kącika czytelniczego
 • pośrednictwo w systemie wypożyczeń międzybibliotecznych
 • prowadzenie nadzoru merytorycznego w zakresie udostępniania zbiorów bibliotecznych w Filiach Bibliotecznych
 1. W zakresie upowszechniania czytelnictwa/kultury regionu:
 • organizowanie i prowadzenie promocji książki, czytelnictwa,  dziedzictwa kulturowego  gminy i regionu  podbabiogórskiego w środowisku lokalnym, powiecie, województwie
 • organizowanie i prowadzenie imprez czytelniczych i kulturalnych
 • przysposabianie przyszłych użytkowników do korzystania ze zbiorów Biblioteki (lekcje biblioteczne)
 • troska o czytelnictwo osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szczególnie w czasie sezonu letniego i zimowego
 • przygotowanie i prowadzenie różnych form działalności kulturalno-oświatowej
 • współpraca z lokalnymi i regionalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, parafiami, mediami
  i innymi
 • koordynacja i prowadzenie nadzoru merytorycznego w zakresie upowszechniania czytelnictwa  i kultury regionu w Filiach Bibliotecznych
 1. W zakresie działalności  informacyjno – bibliograficznej:
 • obsługa informacyjna indywidualnych i instytucjonalnych użytkowników biblioteki,

udzielanie bieżących informacji w oparciu o zbiory biblioteczne oraz zautomatyzowane bazy danych, a w szczególności:

 1. gromadzenie podstawowych źródeł informacji
 2. tworzenie i udostępnianie własnych baz danych
 3. udostępnianie baz danych tworzonych przez inne biblioteki i instytucje
 • monitorowanie zapotrzebowania na informację i usługi bibliograficzne
 • organizacja współpracy informacyjnej pomiędzy bibliotekami w gminie i powiecie oraz zewnętrzna z Powiatową Biblioteką Publiczną w Suchej  Beskidzkiej
  i Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie
 • koordynacja działalności informacyjnej
 1. W zakresie działalności instrukcyjno – metodycznej
 • udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej wszystkim filiom bibliotecznym
  w gminie
 • nadzór i kontrola działalności merytorycznej (merytoryczna pomoc na miejscu
  w bibliotekach)
 • udział w modernizacji warsztatów pracy Filii Bibliotecznych i organizacji usług.
 1. W zakresie doskonalenia zawodowego:
 • podnoszenie i uzupełnianie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie oraz organizowanie i udział w zorganizowanych formach
  i szkoleniach w Bibliotece  i Ośrodku Animacji Kultury, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Suchej  Beskidzkiej i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
  w Krakowie
 • współpraca przy realizacji zadań podejmowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji
  Kultury Gminy Budzów
 • prowadzenie praktyk wstępnych dla nowych pracowników
 • prowadzenie nadzoru merytorycznego w zakresie doskonalenia zawodowego
  w Filiach Bibliotecznych
 • koordynacja udziału w szkoleniach specjalistycznych i w dokształcaniu w formach szkolnych i uczelnianych.

§24

ZAKRES  PRACY  FILII  BIBLIOTECZNYCH
I. FILIA BIBLIOTECZNA W BACZYNIE:
 1. W zakresie organizacji i administracji:
 • prowadzenie akt spraw w zakresie działania Filii, a w szczególności planowania, sprawozdawczości i statystyki
 • utrzymanie porządku w lokalu biblioteki i dbanie o jego estetykę
 • zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń bibliotecznych oraz przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zasad bhp i przepisów p. poż.
 • zgłaszanie wniosków do Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w sprawie remontów, napraw i zakupu wyposażenia placówki
 • W zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów:
 • gromadzenie materiałów bibliotecznych z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, zbiorów obcojęzycznych, regionalnych i zbiorów specjalnych, na podstawie analizy ofert i dezyderatów  czytelników zgodnie z przyjętym planem finansowym
 • prowadzenie sumarycznej i szczegółowej ewidencji wpływów oraz sumarycznej ubytków (inwentarz, rejestr przybytków, rejestr ubytków, dowody wpływów i ubytków)
 • prowadzenie kart akcesji czasopism
 • przyjmowanie darów według obowiązujących przepisów
 • przyjmowanie książek w zamian za zniszczone i zagubione na podstawie odpowiednich protokołów i prowadzenie tych protokołów
 • przyjmowanie książek z innych rodzajów nabytków
 • dokonywanie selekcji księgozbioru wg aktualnych zaleceń władz
 • opracowywanie materiałów bibliotecznych zgodnie z normami bibliotecznymi opracowanymi przez Państwową Komisję Normalizacyjna
 • przestrzeganie układu książek na półkach wg obowiązującego schematu
 • prowadzenie katalogów: alfabetycznego i systematycznego oraz innych katalogów i kartotek zgodnie z potrzebami czytelników i zaleceniami władz nadrzędnych
 • prowadzenie melioracji katalogów
 • dokonywanie bieżącej konserwacji (naprawy i oprawy) książek
 • kwalifikowanie książek do oprawy introligatorskiej za pośrednictwem Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury

  2. W zakresie udostępniania zbiorów bibliotecznych:

 • przyjęcie i ewidencja (rejestracja) czytelników zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie ewidencji  udostępniania zbiorów bibliotecznych
 • udzielanie pomocy czytelnikom w doborze książek
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z regulaminem – wypożyczanie na zewnątrz, prezencyjne i międzybiblioteczne
 • przyjmowanie zwróconych książek
 • informowanie czytelników o możliwości i sposobie korzystania z wypożyczeń  międzybibliotecznych
 • prace wewnętrzne po zwrocie książek
 • wysyłanie upomnień i prowadzenie postępowania o zwrot książek lub należności
 • udzielanie czytelnikom informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych
 • udostępnianie stanowisk komputerowych przeznaczonych dla użytkowników biblioteki
 • prowadzenie kącika czytelniczego
 1. W zakresie upowszechniania czytelnictwa/kultury regionu:
 • organizowanie i prowadzenie  promocji książki, czytelnictwa,  dziedzictwa kulturowego gminy i regionu  podbabiogórskiego w środowisku lokalnym, powiecie, województwie
 • organizowanie i prowadzenie imprez czytelniczych i kulturalnych
 • przysposabianie przyszłych użytkowników do korzystania ze zbiorów Biblioteki (lekcje biblioteczne)
 • troska o czytelnictwo osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szczególnie w czasie sezonu letniego i zimowego
 • przygotowanie i prowadzenie różnych form działalności kulturalno-oświatowej
 • współpraca z lokalnymi i regionalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, parafiami, mediami i innymi
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów, zakresu czynności lub określonych przez Dyrektora BiOAK
 1. W zakresie działalności  informacyjno–bibliograficznej:
 • obsługa informacyjna indywidualnych i instytucjonalnych użytkowników biblioteki,
  udzielanie bieżących informacji w oparciu o zbiory biblioteczne oraz zautomatyzowane bazy danych, a w szczególności:
 1. gromadzenie podstawowych źródeł informacji
 2. tworzenie i udostępnianie własnych baz danych
 3. udostępnianie baz danych tworzonych przez inne biblioteki i instytucje
 1. W zakresie doskonalenia zawodowego:
 • podnoszenie i uzupełnianie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie oraz udział w zorganizowanych formach szkoleniach w Bibliotece
  i Ośrodku Animacji Kultury, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publiczne w Suchej Beskidzkiej i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie
 • współpraca przy realizacji zadań podejmowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów
II. FILIA BIBLIOTECZNA W  BIEŃKÓWCE:
 1. W zakresie organizacji i administracji:
 • prowadzenie akt spraw w zakresie działania Filii, a w szczególności planowania, sprawozdawczości i statystyki
 • utrzymanie porządku w lokalu biblioteki i dbanie o jego estetykę
 • zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń bibliotecznych oraz przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zasad bhp i przepisów p. poż.
 • zgłaszanie wniosków do Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w sprawie remontów,
  napraw i zakupu wyposażenia placówki
 1. W zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów:
 • gromadzenie materiałów bibliotecznych z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, zbiorów obcojęzycznych, regionalnych i zbiorów specjalnych, na podstawie analizy ofert i dezyderatów  czytelników zgodnie
  z przyjętym planem finansowym
 • prowadzenie sumarycznej i szczegółowej ewidencji wpływów oraz sumarycznej ubytków (inwentarz, rejestr przybytków, rejestr ubytków, dowody wpływów
  i ubytków)
 • prowadzenie kart akcesji czasopism
 • przyjmowanie darów według obowiązujących przepisów
 • przyjmowanie książek w zamian za zniszczone i zagubione na podstawie odpowiednich protokołów i prowadzenie tych protokołów
 • przyjmowanie książek z innych rodzajów nabytków
 • dokonywanie selekcji księgozbioru wg aktualnych zaleceń władz
 • opracowywanie materiałów bibliotecznych zgodnie z normami bibliotecznymi opracowanymi przez Państwową Komisję Normalizacyjna
 • przestrzeganie układu książek na półkach wg obowiązującego schematu
 • prowadzenie katalogów: alfabetycznego i systematycznego oraz innych katalogów i kartotek zgodnie z potrzebami czytelników i zaleceniami władz nadrzędnyc
 • prowadzenie melioracji katalogó
 • dokonywanie bieżącej konserwacji (naprawy i oprawy) książek
 • kwalifikowanie książek do oprawy introligatorskiej za pośrednictwem Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury
 1. W zakresie udostępniania zbiorów bibliotecznych:
 • przyjęcie i ewidencja (rejestracja) czytelników zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie ewidencji  udostępniania zbiorów bibliotecznych
 • udzielanie pomocy czytelnikom w doborze książek
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z regulaminem – wypożyczanie na zewnątrz, prezencyjne i międzybiblioteczne
 • przyjmowanie zwróconych książek
 • informowanie czytelników o możliwości i sposobie korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych
 • prace wewnętrzne po zwrocie książek
 • wysyłanie upomnień i prowadzenie postępowania o zwrot książek lub należności
 • udzielanie czytelnikom informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych
 • udostępnianie stanowisk komputerowych przeznaczonych dla użytkowników biblioteki
 • prowadzenie kącika czytelniczego
 1. W zakresie upowszechniania czytelnictwa/kultury regionu:
 • organizowanie i prowadzenie promocji książki, czytelnictwa,  dziedzictwa kulturowego gminy i regionu  podbabiogórskiego w środowisku lokalnym, powiecie, województwie
 • organizowanie i prowadzenie imprez czytelniczych i kulturalnych
 • przysposabianie przyszłych użytkowników do korzystania ze zbiorów Biblioteki (lekcje biblioteczne)
 • troska o czytelnictwo osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szczególnie w czasie sezonu letniego
  i zimowego
 • przygotowanie i prowadzenie różnych form działalności kulturalno-oświatowej
 • współpraca z lokalnymi i regionalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi,

sportowymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, parafiami, mediami
i innymi

 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów, zakresu czynności lub
  określonych przez Dyrektora BiOAK
 1. W zakresie działalności  informacyjno–bibliograficznej:
 • obsługa informacyjna indywidualnych i instytucjonalnych użytkowników biblioteki, udzielanie bieżących informacji w oparciu o zbiory biblioteczne oraz zautomatyzowane bazy danych, a w szczególności:
 1. gromadzenie podstawowych źródeł informacji
 2. tworzenie i udostępnianie własnych baz danych
 3. udostępnianie baz danych tworzonych przez inne biblioteki i instytucje
 4. W zakresie doskonalenia zawodowego:
 • podnoszenie i uzupełnianie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie oraz udział w zorganizowanych formach szkoleniach w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publiczne w Suchej Beskidzkiej  i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie
 • współpraca przy realizacji zadań podejmowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów
III. FILIA BIBLIOTECZNA W JACHÓWCE:
 1. W zakresie organizacji i administracji:
 • prowadzenie akt spraw w zakresie działania Filii, a w szczególności planowania, prawozdawczości i statystyki
 • utrzymanie porządku w lokalu biblioteki i dbanie o jego estetykę
 • zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń bibliotecznych oraz przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zasad bhp i przepisów p. poż
 • zgłaszanie wniosków do Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w sprawie remontów, napraw i zakupu wyposażenia placówki
 1. W zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów:
 • gromadzenie materiałów bibliotecznych z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, zbiorów obcojęzycznych, regionalnych i zbiorów specjalnych, na podstawie analizy ofert i  dezyderatów  czytelników zgodnie z przyjętym planem finansowym
 • prowadzenie sumarycznej i szczegółowej ewidencji wpływów oraz sumarycznej ubytków (inwentarz, rejestr przybytków, rejestr ubytków, dowody wpływów i ubytków)
 • prowadzenie kart akcesji czasopism
 • przyjmowanie darów według obowiązujących przepisów
 • przyjmowanie książek w zamian za zniszczone i zagubione na podstawie odpowiednich protokołów i prowadzenie tych protokołów
 • przyjmowanie książek z innych rodzajów nabytków
 • dokonywanie selekcji księgozbioru wg aktualnych zaleceń władz
 • opracowywanie materiałów bibliotecznych zgodnie z normami bibliotecznymi opracowanymi przez Państwową Komisję Normalizacyjna
 • przestrzeganie układu książek na półkach wg obowiązującego schematu
 • prowadzenie katalogów: alfabetycznego i systematycznego oraz innych katalogów i kartotek zgodnie z potrzebami czytelników i zaleceniami władz nadrzędnych
 • prowadzenie melioracji katalogów
 • dokonywanie bieżącej konserwacji (naprawy i oprawy) książek
 • kwalifikowanie książek do oprawy introligatorskiej za pośrednictwem Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury
 1. W zakresie udostępniania zbiorów bibliotecznych:
 • przyjęcie i ewidencja (rejestracja) czytelników zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie ewidencji  udostępniania zbiorów bibliotecznych
 • udzielanie pomocy czytelnikom w doborze książek
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z regulaminem – wypożyczanie na zewnątrz, prezencyjne i międzybiblioteczne
 • przyjmowanie zwróconych książek
 • informowanie czytelników o możliwości i sposobie korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych
 • prace wewnętrzne po zwrocie książek
 • wysyłanie upomnień i prowadzenie postępowania o zwrot książek lub należności
 • udzielanie czytelnikom informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych
 • udostępnianie stanowisk komputerowych przeznaczonych dla użytkowników  biblioteki
 • prowadzenie kącika czytelniczego
 1. W zakresie upowszechniania czytelnictwa/kultury regionu:
 • organizowanie i prowadzenie promocji książki, czytelnictwa,  dziedzictwa kulturowego gminy i regionu  podbabiogórskiego w środowisku lokalnym, powiecie, województwie
 • organizowanie i prowadzenie imprez czytelniczych i kulturalnych
 • przysposabianie przyszłych użytkowników do korzystania ze zbiorów Biblioteki (lekcje biblioteczne)
 • troska o czytelnictwo osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szczególnie w czasie sezonu letniego i zimowego
 • przygotowanie i prowadzenie różnych form działalności kulturalno-oświatowej
 • współpraca z lokalnymi i regionalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, parafiami, mediami i innymi
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów, zakresu czynności lub określonych przez Dyrektora BiOAK
 1. W zakresie działalności  informacyjno–bibliograficznej:
 • obsługa informacyjna indywidualnych i instytucjonalnych użytkowników biblioteki,
  udzielanie bieżących informacji w oparciu o zbiory biblioteczne oraz zautomatyzowane bazy danych, a w szczególności:
 1. gromadzenie podstawowych źródeł informacji
 2. tworzenie i udostępnianie własnych baz danych
 3. udostępnianie baz danych tworzonych przez inne biblioteki i instytucje
 1. W zakresie doskonalenia zawodowego:
 • podnoszenie i uzupełnianie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie oraz udział w zorganizowanych formach szkoleniach w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publiczne w Suchej Beskidzkiej i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie
 • współpraca przy realizacji zadań podejmowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji
  Kultury Gminy Budzów
IV. FILIA BIBLIOTECZNA W PALCZY:
 1. W zakresie organizacji i administracji:
 2. prowadzenie akt spraw w zakresie działania Filii, a w szczególności planowania, sprawozdawczości i statystyki
 3. utrzymanie porządku w lokalu biblioteki i dbanie o jego estetykę
 4. zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń bibliotecznych oraz przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zasad bhp i przepisów p. poż.
 5. zgłaszanie wniosków do Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w sprawie remontów, napraw i zakupu wyposażenia placówki
 1. W zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów:
 • gromadzenie materiałów bibliotecznych z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, zbiorów obcojęzycznych, regionalnych i zbiorów specjalnych, na podstawie analizy ofert i  dezyderatów  czytelników zgodnie z przyjętym planem finansowym
 • prowadzenie sumarycznej i szczegółowej ewidencji wpływów oraz sumarycznej ubytków (inwentarz, rejestr przybytków, rejestr ubytków, dowody wpływów i ubytków)
 • prowadzenie kart akcesji czasopism
 • przyjmowanie darów według obowiązujących przepisów
 • przyjmowanie książek w zamian za zniszczone i zagubione na podstawie odpowiednich protokołów i prowadzenie tych protokołów
 • przyjmowanie książek z innych rodzajów nabytków
 • dokonywanie selekcji księgozbioru wg aktualnych zaleceń władz
 • opracowywanie materiałów bibliotecznych zgodnie z normami bibliotecznymi opracowanymi przez Państwową Komisję Normalizacyjna
 • przestrzeganie układu książek na półkach wg obowiązującego schematu
 • prowadzenie katalogów: alfabetycznego i systematycznego oraz innych katalogów i kartotek zgodnie z potrzebami czytelników i zaleceniami władz nadrzędnych
 • prowadzenie melioracji katalogów
 • dokonywanie bieżącej konserwacji (naprawy i oprawy) książek
 • kwalifikowanie książek do oprawy introligatorskiej za pośrednictwem Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury
 1. W zakresie udostępniania zbiorów bibliotecznych:
 • przyjęcie i ewidencja (rejestracja) czytelników zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie ewidencji  udostępniania zbiorów bibliotecznych
 • udzielanie pomocy czytelnikom w doborze książek
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z regulaminem – wypożyczanie
  na  zewnątrz, prezencyjne i międzybiblioteczne
 • przyjmowanie zwróconych książek
 • informowanie czytelników o możliwości i sposobie korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych
 • prace wewnętrzne po zwrocie książek
 • wysyłanie upomnień i prowadzenie postępowania o zwrot książek lub należności
 • udzielanie czytelnikom informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych
 • udostępnianie stanowisk komputerowych przeznaczonych dla użytkowników biblioteki
 • prowadzenie kącika czytelniczego
 1. W zakresie upowszechniania czytelnictwa/kultury regionu:
 • organizowanie i prowadzenie promocji książki, czytelnictwa,  dziedzictwa kulturowego  gminy i regionu  podbabiogórskiego w środowisku lokalnym, powiecie, województwie
 • organizowanie i prowadzenie imprez czytelniczych i kulturalnych
 • przysposabianie przyszłych użytkowników do korzystania ze zbiorów Biblioteki (lekcje
  biblioteczne)
 • troska o czytelnictwo osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szczególnie w czasie sezonu letniego i zimowego
 • przygotowanie i prowadzenie różnych form działalności kulturalno-oświatowej
 • współpraca z lokalnymi i regionalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, parafiami, mediami
  i innymi
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów, zakresu czynności lub określonych przez Dyrektora BiOAK
 1. W zakresie działalności  informacyjno–bibliograficznej:
 • obsługa informacyjna indywidualnych i instytucjonalnych użytkowników biblioteki, udzielanie bieżących informacji w oparciu o zbiory biblioteczne oraz zautomatyzowane bazy danych, a w szczególności:
 1. gromadzenie podstawowych źródeł informacji
 2. tworzenie i udostępnianie własnych baz danych
 3. udostępnianie baz danych tworzonych przez inne biblioteki i instytucje

  6. W zakresie doskonalenia zawodowego:

 • podnoszenie i uzupełnianie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie oraz udział w zorganizowanych formach szkoleniach w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publiczne w Suchej Beskidzkiej  i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie
 • współpraca przy realizacji zadań podejmowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów
V. FILIA BIBLIOTECZNA W  ZACHEŁMNEJ:
 1. W zakresie organizacji i administracji:
 • prowadzenie akt spraw w zakresie działania Filii, a w szczególności planowania,
  sprawozdawczości i statystyki
 • utrzymanie porządku w lokalu biblioteki i dbanie o jego estetykę
 • zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń bibliotecznych oraz przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zasad bhp i przepisów p. poż.
 • zgłaszanie wniosków do Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w sprawie remontów,
  napraw i zakupu wyposażenia placówki
 1. W zakresie gromadzenia i opracowywania zbiorów:
 • gromadzenie materiałów bibliotecznych z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, zbiorów obcojęzycznych, regionalnych i zbiorów specjalnych, na podstawie analizy ofert i dezyderatów  czytelników zgodnie z przyjętym planem finansowym
 • prowadzenie sumarycznej i szczegółowej ewidencji wpływów oraz sumarycznej ubytków (inwentarz, rejestr przybytków, rejestr ubytków, dowody wpływów i ubytków)
 • prowadzenie kart akcesji czasopism
 • przyjmowanie darów według obowiązujących przepisów
 • przyjmowanie książek w zamian za zniszczone i zagubione na podstawie odpowiednich protokołów i prowadzenie tych protokołów
 • przyjmowanie książek z innych rodzajów nabytków
 • dokonywanie selekcji księgozbioru wg aktualnych zaleceń władz
 • opracowywanie materiałów bibliotecznych zgodnie z normami bibliotecznymi opracowanymi przez Państwową Komisję Normalizacyjna
 • przestrzeganie układu książek na półkach wg obowiązującego schematu
 • prowadzenie katalogów: alfabetycznego i systematycznego oraz innych katalogów i kartotek zgodnie z potrzebami czytelników i zaleceniami władz nadrzędnych
 • prowadzenie melioracji katalogów
 • dokonywanie bieżącej konserwacji (naprawy i oprawy) książek
 • kwalifikowanie książek do oprawy introligatorskiej za pośrednictwem Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury
 1. W zakresie udostępniania zbiorów bibliotecznych:
 • przyjęcie i ewidencja (rejestracja) czytelników zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie ewidencji  udostępniania zbiorów bibliotecznych
 • udzielanie pomocy czytelnikom w doborze książek
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z regulaminem – wypożyczanie na zewnątrz, prezencyjne i międzybiblioteczne
 • przyjmowanie zwróconych książek
 • informowanie czytelników o możliwości i sposobie korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych
 • prace wewnętrzne po zwrocie książek
 • wysyłanie upomnień i prowadzenie postępowania o zwrot książek lub należności
 • udzielanie czytelnikom informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych
 • udostępnianie stanowisk komputerowych przeznaczonych dla użytkowników biblioteki
 • prowadzenie kącika czytelniczego
 1. W zakresie upowszechniania czytelnictwa/kultury regionu:
 • organizowanie i prowadzenie promocji książki, czytelnictwa,  dziedzictwa kulturowego gminy i regionu  podbabiogórskiego w środowisku lokalnym, powiecie, województwie
 • organizowanie i prowadzenie imprez czytelniczych i kulturalnych
 • przysposabianie przyszłych użytkowników do korzystania ze zbiorów Biblioteki (lekcje biblioteczne)
 • troska o czytelnictwo osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szczególnie w czasie sezonu letniego i zimowego
 • przygotowanie i prowadzenie różnych form działalności kulturalno-oświatowej
 • współpraca z lokalnymi i regionalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi,  sportowymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, parafiami, mediami i innymi
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów, zakresu czynności lub określonych przez Dyrektora BiOAK
 1. W zakresie działalności  informacyjno–bibliograficznej:
 • obsługa informacyjna indywidualnych i instytucjonalnych użytkowników biblioteki, udzielanie bieżących informacji w oparciu o zbiory biblioteczne oraz zautomatyzowane  bazy danych, a w szczególności:
 1. gromadzenie podstawowych źródeł informacji
 2. tworzenie i udostępnianie własnych baz danych
 3. udostępnianie baz danych tworzonych przez inne biblioteki i instytucje
 1. W zakresie doskonalenia zawodowego:
 1. podnoszenie i uzupełnianie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez
  samokształcenie oraz udział w zorganizowanych formach szkoleniach w Bibliotece
  i Ośrodku Animacji Kultury, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publiczne w Suchej
  Beskidzkiej  i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie
 2. współpraca przy realizacji zadań podejmowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji
  Kultury Gminy Budzów
§25
WARSZTATY PLASTYCZNE, MUZYCZNE, TANECZNE I INNE

Zadania i zakres pracy:

 1. Edukacja artystyczna i regionalna dla dzieci i młodzieży Gminy Budzów poprzez prowadzenie nauki warsztatów plastycznych, muzycznych, tanecznych i innych w ramach potrzeb.
 2. Współpraca z instytucjami kultury i oświaty na terenie gminy i powiatu.
 3. Ochrona i kultywowanie wartości gminy i regionu poprzez edukację artystyczną.
 4. Udział dzieci i młodzieży uczestniczących w warsztatach  w imprezach upowszechniających poszczególne dziedziny kultury  i sztuki oraz promocji gminy i regionu.
 5. Organizacja pracy amatorskiego ruchu artystycznego obejmująca bieżącą działalność warsztatów.
 6. Popularyzacja i promocja twórczości ze wszystkich dziedzin sztuki, ze szczególnym
  uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego gminy i regionu oraz  twórczości lokalnej.
 7. Współpraca z lokalnymi i regionalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi,
  sportowymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, parafiami, mediami i innymi przy realizacji w/w zadań podejmowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury.
 8. Nadzór i opieka merytoryczna nad warsztatami plastycznymi, muzycznymi, tanecznymi i innymi (w razie potrzeby)

§26

ZESPÓŁ REGIONALNY „BUDZOWSKIE KLISZCZAKI”

Zadania i zakres pracy:

 1. Edukacja artystyczna i regionalna dzieci i młodzieży gminy Budzów poprzez prowadzenie nauki gry na instrumentach  muzycznych – regionalnych w Zespole Regionalnym „Budzowskie Kliszczaki”.
 2. Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży gminy Budzów poprzez prowadzenie nauki tańca, szczególnie tańca regionalnego  w Zespole Regionalnym „Budzowskie Kliszczaki”.
 3. Współpraca z lokalnymi i regionalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi sportowymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, parafiami, mediami i innymi przy realizacji w/w zadań podejmowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury.
 4. Ochrona i kultywowanie wartości gminy i regionu poprzez edukację artystyczną.
 5. Udział Zespołu Regionalnego w imprezach upowszechniających poszczególne dziedziny kultury  i sztuki oraz promocji gminy i regionu.
 6. Organizacja pracy amatorskiego ruchu artystycznego obejmująca działalność Zespołu Regionalnego.
 7. Popularyzacja i promocja twórczości ze wszystkich dziedzin sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego gminy i regionu oraz  twórczości lokalnej.
 8. Współpraca z lokalnymi i regionalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, parafiami, mediami i innymi przy realizacji w/w zadań podejmowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury.
 9. Nadzór i opieka merytoryczna nad  Zespołem Regionalnym „Budzowskie Kliszczaki”.

§27

ORKIESTRY DĘTE W BIEŃKÓWCE I BUDZOWIE

 Zadania i zakres pracy:

 1. Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży gminy Budzów poprzez prowadzenie nauki gry na instrumentach  dętych  w  Orkiestrach Dętych w Bieńkówce i Budzowie.
 2. Współpraca z lokalnymi i regionalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, parafiami, mediami i innymi przy realizacji w/w zadań podejmowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury.
 3. Ochrona i kultywowanie wartości gminy i regionu poprzez edukację artystyczną.
 4. Udział Orkiestr Dętych w imprezach upowszechniających poszczególne dziedziny kultury  i sztuki oraz promocji gminy i regionu.
 5. Organizacja pracy amatorskiego ruchu artystycznego obejmująca działalność  Orkiestr Dętych.
 6. Popularyzacja i promocja twórczości ze wszystkich dziedzin sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego gminy i regionu oraz  twórczości lokalnej.
 7. Współpraca z lokalnymi i regionalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, parafiami, mediami  i innymi przy realizacji w/w zadań podejmowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury.
 8. Nadzór merytoryczny nad prowadzonymi przez Orkiestry Dęte lekcjami nauki gry na instrumentach dętych.

§28

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY BUDZÓW

 Zadania i zakres pracy:

 1. Edukacja regionalna dzieci, młodzieży i dorosłych gminy Budzów poprzez kultywowanie dziedzictwa kulturowego gminy i regionu.
 2. Współpraca z lokalnymi i regionalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, parafiami, mediami i innymi przy realizacji w/w zadań podejmowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury przy współpracy Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Budzów.
 3. Ochrona i kultywowanie wartości gminy i regionu poprzez edukację  regionalną.
 4. Udział Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Budzów w imprezach upowszechniających poszczególne dziedziny kultury  i sztuki oraz promocji gminy i regionu.
 5. Organizacja pracy amatorskiego ruchu artystycznego obejmująca działalność   Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Budzów.
 6. Popularyzacja i promocja twórczości ze wszystkich dziedzin sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego gminy i regionu oraz  twórczości lokalnej.
 7. Współpraca z lokalnymi i regionalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, parafiami, mediami i innymi przy realizacji w/w zadań podejmowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji  Kultury przy współpracy Kół Gospodyń Wiejskich.
 8. Nadzór i opieka merytoryczna nad Kołami Gospodyń Wiejskich Gminy  Budzów.
§ 29

TWÓRCY LUDOWI GMINY BUDZÓW

Zadania i zakres pracy:

 1. Edukacja regionalna dzieci, młodzieży i dorosłych gminy Budzów poprzez  kultywowanie dziedzictwa kulturowego gminy i regionu.
 2. Współpraca z lokalnymi i regionalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, parafiami, mediami i innymi przy realizacji w/w zadań podejmowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury przy współpracy  Twórców Ludowych Gminy Budzów.
 3. Ochrona i kultywowanie wartości gminy i regionu poprzez edukację  regionalną.
 4. Udział Twórców Ludowych Gminy Budzów w imprezach upowszechniających poszczególne dziedziny kultury  i sztuki oraz promocji gminy i regionu.
 5. Organizacja pracy amatorskiego ruchu artystycznego obejmująca działalność  Twórców Ludowych  Gminy Budzów.
 6. Popularyzacja i promocja twórczości ze wszystkich dziedzin sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego gminy i regionu oraz  twórczości lokalnej.
 7. Współpraca z lokalnymi i regionalnymi placówkami kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, parafiami, mediami i innymi przy realizacji w/w zadań podejmowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury przy Twórców Ludowych.
 8. Nadzór i opieka merytoryczna  nad Twórcami Ludowymi Gminy Budzów.

§30

KSIĘGOWOŚĆ

Zadania i zakres pracy:

 1. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów i ponosi odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań.
 2. Główny Księgowy zastępuje Dyrektora podczas jego nieobecności i pełni jego obowiązki zgodnie z § 16, ust. 3.
 3. Główny Księgowy nadzoruje bezpośrednio pod względem finansowym pracę Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Główny Księgowy upoważniony jest do podpisywania delegacji Dyrektorowi BiOAK
 1. Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury powierza Głównemu Księgowemu obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
 • prowadzenia księgowości i rachunkowości Biblioteki i Ośrodka Animacji  Kultury
  zgodnie z przepisami obowiązującymi w Instytucjach Kultury oraz  z zasadami określonymi w Ustawie o Rachunkowości
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z uwzględnieniem terminowego regulowania akceptowanych zobowiązań, szczególnie zobowiązań publiczno-prawnych
 • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w zakresie określonym w Ustawie o Finansach  Publicznych
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych
 • sprawowania finansowej kontroli wewnętrznej
 • organizowania prawidłowego obiegu dokumentów finansowych
 • opracowania projektów planu finansowego
 • sporządzania sprawozdań i analiz ekonomiczno-finansowych
 • kontrolowania gospodarki materiałowej
 • dokonywania rozliczeń finansowych z odbiorcami i dostawcami oraz opłat i zobowiązań podatkowych, zobowiązań wobec ZUS i innych zobowiązań wynikających z przepisów prawa i umów
 • uczestniczenia w szkoleniach tematycznie związanych z księgowością i rachunkowością
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora, pozostających w zakresie działania Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury
 1. Główny Księgowy wykonuje zadania w zakresie gospodarki finansowej Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury, w tym:
 • ustala procedury w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków według standardów określonych w Ustawie o Finansach Publicznych
 • zapewnia nadzór nad przestrzeganiem procedur , o których mowa w pkt. 1
 • gromadzi i przechowuje dokumentacje księgową
 • zapewnia prawidłowość i pokrycie pod względem finansowym umów zawieranych
  przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury
 • terminowo egzekwuje przysługujące Bibliotece i Ośrodkowi Animacji Kultury należności
 • zapewnia terminową spłatę zobowiązań
 • ustala procedury kontroli zarządczej
 • współdziała z Skarbnikiem Gminy, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Bankiem prowadzącym rozliczenia finansowe Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury
 • uczestniczy w opracowaniu planów finansowych do projektów i programów Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury, dotyczących pozyskiwania środków finansowych oraz  prowadzi rozliczenia finansowo-księgowe tych projektów i programów
 • nadzoruje legalność, celowość i gospodarność ponoszonych kosztów w zakresie działalności inwestycyjnej i gospodarczej
 • prowadzi efektywną i rzetelną gospodarkę finansową
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów, zakresu czynności lub określonych przez Dyrektora BiOAK

§31

KASJER

Zadania i zakres pracy:

 1. Prowadzenie gospodarki kasowej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z regulacjami wewnętrznymi Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w tym zakresie.
 2. Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki.
 3. Dokonywanie operacji kasowych gotówkowych (wypłat i przyjmowanie wpłat) na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez osoby upoważnione, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty.
 4. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 5. Rzetelne sporządzanie raportów kasowych.
 6. Niezwłoczne zawiadomienie Dyrektora i Głównego Księgowego o brakach gotówkowych oraz ewentualnych włamaniach do kasy.

§32

PRACOWNICY OBSŁUGI
BIBLIOTEKI I OSRODKA ANMACJI KULTURY GMINY BUDZÓW
PALACZE CO  W BIEŃKÓWCE,  JACHÓWCE I PALCZY

Zadania i zakres pracy:

 1. Obsługa pieca centralnego ogrzewania i konserwacja oraz palenie w piecu – obsługa urządzeń grzewczych utrzymując odpowiednią temperaturę w całym budynku w okresie grzewczym.
 2. Utrzymanie należytej czystości w pomieszczeniach kotłowni.
 3. Utrzymanie i naprawa powierzonego sprzętu znajdującego się w kotłowni.
 4. Utrzymanie kontaktów ze służbą kominiarską w zakresie odpowiedniej drożności przewodów kominowych i kotłów co.
 5. Przestrzeganie przepisów BHP i należytej ostrożności przy obsłudze pieca co zgodnie z przepisami w tym zakresie.
 6. Zgłaszanie wniosków w sprawie remontów, napraw oraz kupna opału i wyposażenia kotłowni, jak również środków czystości potrzebnych do należytego utrzymania kotłowni do Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów.
 7. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów, zakresu czynności
  lub określonych przez Dyrektora BiOAK
KONSERWATOR W BIEŃKÓWCE

Zadania i zakres pracy:

 1. Utrzymanie czystości wokół budynku Domu Wiejskiego.
 2. Odśnieżanie wokół budynku.
 3. Koszenie trawy wokół budynku.
 4. Bieżąca kontrola i naprawa sprzętu wynikła w trakcie użytkowania budynku  naprawa zamków, klamek, założenie karniszy i żyrandoli, wymiana żarówek.
 5. Remont i naprawa sprzętu znajdującego się w budynku.
 6. Zgłaszanie wywóz kontenera i nieczystości z szamba.
 7. Nadzór nad właściwym zagospodarowaniem placu wokół budynku.
 8. Wykonywanie innych czynności w razie potrzeby zleconych przez Dyrektora BiOAK.
 9. Zgłaszanie wniosków w sprawie remontów, usterek i napraw oraz  zapotrzebowania na środki czystości i inny sprzęt potrzebny do należytego utrzymania pomieszczeń na zewnątrz budynku do Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów.
 10. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów, zakresu czynności lub określonych przez Dyrektora BiOAK
SPRZĄTACZKI W BIEŃKÓWCE, BUDZOWIE, JACHÓWCE I PALCZY

Zadania i zakres pracy:

 1. Utrzymanie należytej czystości w następujących pomieszczeniach: Filii Bibliotecznych, sali komputerowej biblioteki, pomieszczeniach warsztatów plastycznych, Sali widowiskowej, kuchni, pomieszczeniach gospodarczych i innych, toaletach, korytarzach i klatce schodowej.
 2. Utrzymanie należytej czystości dywanów i wykładzin.
 3. Mycie okien i stolarki okiennej.
 4. Codzienne podlewanie kwiatów i utrzymanie ich w czystości.
 5. Pranie firanek, zasłon i obrusów.
 6. Po każdym remoncie budynku- doprowadzenie pomieszczeń do należytej czystości.
 7. Utrzymanie czystości wokół budynku
 8. Odśnieżanie wokół budynku
 9. Koszenie trawy wokół budynku
 10. Zgłaszanie wywóz kontenera i nieczystości z szamba
 11. Zgłaszanie wniosków w sprawie remontów, usterek i napraw oraz zapotrzebowania na środki czystości i inny sprzęt potrzebny do należytego utrzymania pomieszczeń wewnątrz i na zewnątrz budynku do Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów.
 12. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów, zakresu czynności lub określonych przez Dyrektora BiOAK

§33

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 1. Realizowanie obowiązków określonych w ustawie oraz  w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu   i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U.2015, poz. 745; dalej również:
  „Rozporządzenie”).
 2. Kompleksowa praca z zakresu ochrony danych osobowych.

§34

PROMOCJA

Zagadnienia z zakresu promocji Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury

 1. Organizowanie i prowadzenie imprez popularyzujących książkę, literaturę, czytelnictwo, kulturę, dziedzictwo kulturowe gminy i regionu.
 2. Organizowanie imprez oświatowych i kulturalnych takich jak: sesje popularnonaukowe, spotkania autorskie, prelekcje, odczyty, konkursy wiedzy, konkursy literackie, konkursy regionalne, imprezy regionalne, imprezy kulturalno-sportowe, imprezy plenerowe promujące gminę i
 3. Organizowanie imprez jubileuszowych, okolicznościowych związanych z rocznicami państwowymi, kulturalnymi, literackimi, regionalnymi itp.
 4. Organizowanie lub współdziałanie w organizowaniu wystaw bibliotecznych.
 5. Informowanie na bieżąco i wysyłanie do prasy, radia, telewizji, portale społecznościowe, na strony BiOAK i Gminy Budzów informacji  o działalności Biblioteki i Ośrodka  Animacji Kultury.
 6. Promowanie poszczególnych przedsięwzięć programowych Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury w gminie i w powiecie.
 7. Współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami i placówkami kulturalno – oświatowymi, prasą lokalną, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, parafiami działającymi na terenie gminy i powiatu oraz z Powiatową Biblioteką Publiczną w Suchej Beskidzkiej i Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie.
 8. Współpraca ze wszystkimi Filiami Bibliotecznymi w zakresie organizowania wystaw, promocji zbiorów bibliotecznych oraz akcji i imprez promujących biblioteki i czytelnictwo.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  34

Regulamin niniejszy łącznie ze Statutem Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów stanowi integralną część przepisów regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania, o ile późniejsze przepisy w tym względzie nie będą stanowić inaczej.

§35

Niniejszy regulamin może być zmieniony przez Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Budzów.

§36

Regulamin wchodzi w życie z dniem  podjęcia.