Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Regulamin Czytelni

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

 

 1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z księgozbioru Czytelni jest bezpłatne.
 3. Ustalonym opłatom podlegają tylko niektóre usługi informacyjne,  fonograficzne,  reprograficzne.
 4. Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę czytelnik pozostawia w miejscu wskazanym  przez bibliotekarza.
 5. Miejsca w czytelni zajmuje się dowolnie.
 6. Wpisu do  rejestru  czytelników  każdorazowo  dokonuje  wyłącznie  bibliotekarz na  podstawie  okazanego przez czytelnika dowodu  osobistego lub legitymacji  szkolnej potwierdzających jego tożsamość.
 7. Postanowienie powyższe  nie  narusza  Ustawy  o  ochronie  danych  osobowych,  wpis wykorzystywany jest wyłącznie do celów statystyki bibliotecznej.
 8. W czytelni   obowiązuje   cisza,  zakaz   palenia  tytoniu,   spożywania   posiłków  oraz korzystania z telefonów komórkowych.

 

§ 2. WYPOŻYCZENIA

 

 1. W Czytelni korzystać można ze zbiorów czytelni oraz z innych zbiorów biblioteki.
 2. Przyniesione  ze  sobą  książki  czytelnik  zobowiązany   jest  zgłosić u dyżurnego bibliotekarza.
 3. Ze zbiorów  Czytelni,  w  tym również z czasopism bieżących czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. Jeżeli czytelnik  zamierza  w następnych  dniach korzystać z książki dostarczonej spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może ją  zatrzymać  w Czytelni.
 5. Na prośbę czytelnika rezerwuje się książki, z których chwilowo korzysta ktoś inny.
 6. Wypożyczonych zbiorów nie wolno wynosić z Czytelni.
 7. Przed opuszczeniem Czytelni czytelnik zwraca książki i czasopisma.
 8. Zbiorów Czytelni nie wypożycza się do domu.
 9. Jeżeli czytelnikowi  potrzebna  jest  książka,   której   nie  ma  w   księgozbiorze,  bibliotekarz  informuje,  w   której  z  bibliotek  na  terenie  gminy  może  się  ona znajdować.  Na  prośbę  czytelnika  biblioteka  może sprowadzić książki z innych bibliotek z uwzględnieniem miesięcznego terminu oczekiwania.
 10. Bibliotekarz udziela informacji    dotyczących    zbiorów,    doboru    literatury  na  interesujący czytelnika temat,  sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw  informacyjnych  i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

§ 3. POSZANOWANIE ZBIORÓW

 

 1. Kopiowanie  materiałów  bibliotecznych  w  granicach   dopuszczalnych  Ustawą o prawie autorskim jest dozwolone  wyłącznie za zgodą bibliotekarza  i w miejscu  przez niego wskazanym.
 2. Czytelnik jest  obowiązany  do  poszanowania    zbiorów   będących   własnością społeczną.
 3. Za uszkodzone zbiory czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość  określa  kierownik   Czytelni,  w    zależności  od  stopnia  zniszczenia,  z  zastosowaniem przeliczników    przyjętych   w   obowiązującym    Regulaminie   Wypożyczalni  Biblioteki.  Na wpłacone kwoty wydaje się pokwitowanie.

 

§ 4. SKARGI I WNIOSKI

 

 1. Skargi  i  wnioski  czytelnicy  mogą  wpisywać  do  książki skarg i wniosków  lub zgłaszać  do Dyrektora BiOAK.

 

§ 5.  PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje również:
  a) W stosunku  do  czytelników Wypożyczalni,  którym książki wypożyczane są na podstawie kart zapisu.
  b) W Wypożyczalniach nie posiadających odrębnych Czytelni, a  udostępniających książki i czasopisma prezencyjnie (na miejscu).
 2. Administratorem danych osobowych przy korzystaniu z Czytelni jest Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy, Palcza 195, 34-211 Budzów.
 3. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie obywatelom korzystania z usług Czytelni, umożliwienie pobierania przewidzianych Regulaminem opłat za ewentualne zniszczenie materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książki i czytelnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 4. Czytelnikom przysługuje prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje czytelnikom wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne o odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 4.5.2016).
 5. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie  i potwierdzenie własnoręcznym podpisem  w Rejestrze Czytelni udostępniania  jest niezbędne do nabycia prawa do korzystania z usług Wypożyczalni,   a w szczególności do wypożyczania materiałów bibliotecznych.
 6. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu, czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w pkt.2.
 7. Czytelnik  nie  stosujący  się do przepisów niniejszego Regulaminu  może być czasowo,  a  w  szczególnie  drastycznych  przypadkach na stałe,  pozbawiony  prawa korzystania z wypożyczalni.
  Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor BiOAK.
  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  25 maja 2018 roku