Tryb kontrastowy
Rozmiar tekstu:
 
 
 

BIBLIOTEKA I OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
GMINY BUDZÓW

bioak Budzow

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

ZESPÓŁ REGIONALNY

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Zespół Regionalny

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

ORKIESTRY DĘTE

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

TWÓRCY LUDOWI

IMPREZY KULTURALNE

IMPREZY KULTURALNE

Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania warsztatów prowadzonych przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z siedzibą w Palczy w trakcie pandemii COVID-19

1. Procedury określają warunki i zasady zachowania bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Budzów oraz określają zasady uczestnictwa w zajęciach i innych działaniach Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów  w trakcie pandemii COVID-19.

2. Procedury obowiązują wszystkich uczestników zajęć, interesantów, pracowników oraz inne osoby i instytucje korzystające z usług, współpracujące lub przebywające
w obiekcie BiOAK (pomieszczeniach warsztatowych)

Procedura obejmuje:

PROCEDURY KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH
 PODCZAS PANDEMII –COVID 19

Uczestnicy lub ich rodzice/opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich), w dniu rozpoczęcia zajęć zobowiązani są do podpisania Oświadczenia o zapoznaniu się procedurami korzystania z zajęć oraz o stanie zdrowia i świadomości ryzyka w Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gminy Budzów na czas pandemii Covid-19 i ich przestrzegania.

Oświadczenie należy przekazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Oświadczenie dostępne jest na stronie Biblioteki   i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów (wwww.bioakbudzow.pl) lub w siedzibie BiOAK.

W zajęciach warsztatowych może uczestniczyć osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć osoby, które przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Uczestnicy niepełnoletni mogą być przyprowadzani/odbierani wyłącznie przez osoby zdrowe. Przed wejściem do sali warsztatowej uczestnikom zajęć będzie mierzona temperatura. Osoby, u których temperatura ciała wynosi więcej niż 370C nie mogą zostać dopuszczeni do uczestnictwa w zajęciach.

Dzieci przyprowadzane przez opiekunów będą odbierane przez instruktorów przy drzwiach wejściowych na teren obiektu BiOAK, przy czym obowiązuje bezwzględne noszenie masecze/przyłbic przez wszystkie osoby. Zajęcia organizowane w BiOAK nie przewidują możliwości przebywania osób trzecich. W czasie zajęć w obiekcie przybywają wyłącznie uczestnicy zajęć odbywający zajęcia w danym momencie
i pracownicy BiOAK.

Każdorazowe korzystanie z obiektów wymaga zgodności z ustalonym grafikiem zajęć. Obecność w czasie każdych zajęć jest odnotowana w dzienniku natychmiast po rozpoczęciu zajęć danej grupy.

Uczestnicy bezwzględnie są zobowiązani przestrzegać zaleceń pracowników BiOAK. Nieprzestrzeganie zaleceń skutkujące ryzykiem zdrowia i życia, może doprowadzić do wykreślenia uczestnika z zajęć. Instruktor może nie dopuścić do udziału w zajęciach osoby stwarzającej ryzyko dla zdrowia i życia innych osób.

Uczestnicy zajęć organizowanych przez BiOAK mają zakaz przynoszenia prywatnych przedmiotów nie związanych z prowadzonymi zajęciami. W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia, zajęcia powinny odbywać się w sposób bezkontaktowy.

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie zajęć – instruktorzy, zostały zapoznane  z wytycznymi o zasadach funkcjonowania w trakcie pandemii Covid-19 i są zobowiązane do bezwzględnego ich przestrzegania. Każda forma zajęć odbywająca się w BiOAK oraz w przestrzeni otwartej w czasie epidemii musi być zgłoszona pisemnie do akceptacji przez Dyrektora BiOAK.

PROCEDURY OCHRONNE

Dla uczestników:
Od osób uczestniczących w zajęciach wymagany jest bezwzględny reżim sanitarny: dezynfekcja rąk, noszenie maseczek lub przyłbic oraz noszenie rękawiczek jednorazowych. Wszystkie osoby przebywające w   pomieszczeniach warsztatowych powinny zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników oraz innych uczestników wynoszący minimum 2 metry. Obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa na terenie całego obiektu. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta, należy przestrzegać bezwzględnie bezpiecznego odstępu od innych osób. Podczas zajęć ruchowych (tanecznych) dopuszcza się nie noszenie maseczek z jednoczesnym zachowaniem dystansu 2m pomiędzy uczestnikami i prowadzącymi.

W przypadku zajęć na instrumentach dętych dystans pomiędzy wszystkimi osobami powinien wynosić co najmniej 3 metry, a osoby grające nie powinny kierować instrumentów dętych w stronę innych osób. Dopuszcza się nie noszenie maseczek podczas zajęć orkiestr dętych w trakcie gry na instrumentach dętych. Osoby nierespektujące zasad bezpieczeństwa nie będą mogły korzystać z zajęć.

Dla pracowników:
Obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek jednorazowych obowiązuje pracowników podczas kontaktu z uczestnikami zajęć. W przypadku prowadzenia zajęć, przebywania samodzielnego lub do trzech osób – pracowników Instytucji istnieje możliwość nie stosowania maseczek. Należy jednak zachować zasady bezpieczeństwa (dystans, dezynfekcja w przypadku kontaktu z tym samym przedmiotem).

Pracownicy podczas organizacji zajęć obowiązkowo posiadają na twarzy założoną maseczkę lub przyłbicę ochronną oraz jednorazowe rękawiczki ochronne.

Zaleca się częste mycie rąk zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych.
Do pomieszczeń socjalnych i magazynowych wstęp dozwolony jest wyłącznie dla pracowników.

Obowiązek noszenia maseczek i rękawiczek jednorazowych obowiązuje pracowników podczas kontaktu z uczestnikami zajęć. W przypadku prowadzenia zajęć, przebywania samodzielnego lub do trzech osób – pracowników Instytucji istnieje możliwość nie stosowania maseczek. Należy jednak zachować zasady bezpieczeństwa (dystans, dezynfekcja w przypadku kontaktu z tym samym przedmiotem).
Pracownicy podczas organizacji zajęć obowiązkowo posiadają na twarzy założoną maseczkę lub przyłbicę ochronną oraz jednorazowe rękawiczki ochronne. Zaleca się częste mycie rąk zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych. Do pomieszczeń socjalnych i magazynowych wstęp dozwolony jest wyłącznie dla pracowników.

Dezynfekcja powierzchni (włączników, poręczy, klamek, blatów biurek,) przy użyciu środka dezynfekującego o zawartości alkoholu powyżej 60% następuje po każdych zajęciach i zostaje przeprowadzona przez wyznaczonego pracownika pilnującego reżimu sanitarnego.

Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza znajdującego się w każdym pomieszczeniu oraz umyć ręce. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni wspólnych, takich jak: słuchawka telefonu, włączniki świateł, biurka, itp. (dotyczy to pomieszczeń biurowych, dezynfekcji dokonuje wyznaczony pracownik pilnujący reżimu sanitarnego).

Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) wyznaczony pracownik pilnujący reżimu sanitarnego czyści powierzchnie wspólne, z którymi stykają się odbiorcy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczestnikami oraz instruktorami oraz ograniczyć korzystanie z przestrzeni wspólnych.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM
 Z POMIESZCZEŃ LUB ZAJĘĆ PROWADZONYCH W PLENERZE.

Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników wewnątrz obiektu BiOAK.

Podczas uczestnictwa w zajęciach obowiązuje zasada zachowania 2-metrowego dystansu w stosunku do innych osób, a w przypadku zajęć instrumentalnych 3-metrowego. W przypadku dzieci i osób niepełnosprawnych, zachowanie dystansu względem rodziców i opiekunów nie obowiązuje.

W przypadku zajęć plenerowych obowiązywać będą zapisy uczestników na podstawie których ustalane będą indywidualne procedury zgodne z wytycznymi GIS oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ustalające limity liczby uczestników oraz osób prowadzących- instruktorów.

Organizacja zajęć w plenerze w zależności od specyfiki, dostosowana będzie do wymogów sanitarnych na czas pandemii -COVID 19.

Zajęcia ruchowe (w tym taneczne) oraz z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej na otwartych przestrzeniach będą prowadzone w następujący sposób:
● Przestrzeń o wymiarach minimum 62x30m – obowiązujący limit uczestników to 14 osób (+ osoba prowadząca), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m,

● Przestrzeń o wymiarach minimum 105×68 m – obowiązujący limit uczestników to  22 osoby (+osoba prowadząca), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m.

W przypadku zajęć w pomieszczeniach zamkniętych przybory i pomoce wykorzystywane podczas zajęć są czyszczone i dezynfekowane przez wyznaczonego pracownika pilnującego reżimu sanitarnego.

Po każdych zajęciach podłoga jest myta środkiem dezynfekującym, dezynfekowane są powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów przez wyznaczonego pracownika pilnującego reżimu sanitarnego.

W celu zapewnienia bezpiecznej organizacji zajęć ustala się podczas zajęć wietrzenie sal.

Obowiązuje bezwzględne przestrzeganie harmonogramów.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA
U UCZESTNIKA ZAJĘĆ ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM:

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostaje wpuszczona na teren BiOAK. Zostaje poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym (z rodzicem lub opiekunem) lub powiadomienie 999 albo 112 i do czasu przyjazdu karetki osoba zostaje odizolowana w specjalnym do tego celu przygotowanym pomieszczeniu w BiOAK.

2. Zgłoszenie incydentu instruktorowi dyżurującemu oraz dyrektorowi Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, itp.). Incydent zostanie zgłoszony do najbliżej stacji sanitarno – epidemiologicznej, na co uczestnicy i ich rodzice wyrażają zgodę.

3. Ustalenie listy pracowników oraz uczestników obecnych w tym samym czasie w części/częściach BiOAK,  w których przebywał uczestnik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie  gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA U PRACOWNIKA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM:

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie stawia się na stanowisku pracy.

2. Zgłasza incydent dyrektorowi Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów, co umożliwi ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Osoba zostaje poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112, do czasu przyjazdu karetki osoba zostaje odizolowana w specjalnym do tego celu przygotowanym pomieszczeniu w BiOAK. Incydent zostanie zgłoszony do najbliżej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

3. Ustalone zostają listy pracowników oraz uczestników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w obiekcie, w których przebywał użytkownik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą zakażoną.

Postanowienia końcowe:
1. Uczestnik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania BiOAK w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z zajęć BiOAK
.2. Zmiany postanowień wytycznych dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Biblioteki i  Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów.
3. Zaleca się na bieżąco śledzić komunikaty na stronie internetowej www.bioakbudzow.pl

Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami korzystania z zajęć oraz
o stanie zdrowia i świadomości ryzyka dostępny poniżej.